Duyurular

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkında Bilgilendirme

22 Şubat 2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmi Gazete’de 125 numaralı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) yayımlanmıştır. Kararname’nin amacı, 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Kararname ile olağanüstü hal süresince;

Kısa çalışma uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından belirlenecek il ve ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için işverenlerin başvurması halinde kısa çalışma ödeneği verilecektir.

İstihdamın korunmasına ilişkin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmesinin süresinin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımı ile yapım işlerine işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından iş ve hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecektir.

Nakdi ücret desteği sağlanmasına ilişkin 06.02.2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerin depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerlerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmeleri feshedilen ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“Kanun”) kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara ve yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan ödemelerde damga vergisi harici bir kesinti yapılmayacaktır. Bu kapsamdan yararlananlar genel sağlık sigortalı sayılacak ve buna ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Sürelere ilişkin yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hal ilan edilen illerde 06.02.2023 tarihinden itibaren uzatılmıştır.

Sosyal güvenlik alanında alınacak tedbirlere ilişkin olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda sağlık hizmeti sunan sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri 06.02.2023 tarihini ve sonrasını kapsaması durumunda muaf tutulacaktır. Sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilecektir. Fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları Sosyal Güvenlik Kurumunca ertelenebilecektir.

Kararname, yayımı itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Kararname’nin tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230222-7.pdf